تعداد بازدید: 1685

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 17 خرداد 1388-0:0

قاسمي:قبلي ها دولت سالاري بودند،نه مردم سالار!

 مسئول كميته برنامه ريزي وراهبردي ستاد حمايت مردمي احمدي نژاد در مازندران گفت:دولت نهم با اجراي اصل 44 جلوي فرار مغزهاراگرفت.


سيدمحمدباقر قاسمي گفت: دولت نهم با اجرائي كردن اصل 44 به معناي واقعي كلمه اشتغال بسياري از جوانان ميهن اسلامي بالاخص انديشمندان ومتفكران وتحصيلكردگان راتضمين كرد.

بنابه خبر  رسيده به مازندنومه، وي بابيان اينكه امروز همه افراد تحصيلكرده كشور احساس مي كنند كه در اداره امور كشور مشاركت دارند افزود: اجراي واقعي اصل 44 در اين دولت مردمي باعث شده كه نخبگان به فكر مهاجرت به خارج كشور نباشندو فرارمغزها اتفاق نيفتد.

 مسئول كميته برنامه ريزي وراهبردي ستاد حمايت مردمي دكتر احمدي نژاد در مازندران با اين تعبير كه اجراي اصل 44 به مثابه جهاد في سبيل الله است گفت: در حالي كه اين اصل مترقي ومردم سالارانه روي ميز دولتهاي گذشته خاك مي خورد، دولت نهم در كمال شجاعت با اجرايي كردن آن مردم محوري خود را به اثبات رساند.

 قاسمي افزود:متاسفانه برخي كانديداهاي محترم فعلي كه در گذشته نيز صاحب دولت بودند به اصل 44 هيچ اعتقادي نداشته وندارند و با عدم اجراي اين اصل باعث كندي امور كشور شدند .

 وي تاكيدكرد : دولت هاي گذشته به جاي مردم سالاري به دولت سالاري تكيه داشتند وامروزدر حالي خودرا قانون مدار مي خوانند كه از اين اصل مترقي قانوني فراري بوده اند.    ©2013 APG.ir