تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 27 مهر 1383-0:0

مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي هاي زيست محيطي : آزاد راه تهران- شمال در تعارض شديد با ارزش‌‏هاي محيط زيست منطقه مازندران است

توسعه ناپايدار منطقه ساحلي درياي مازندران آتش زيرخاكستر است


مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست محيطي، گفت: توسعه ناپايدار منطقه ساحلي درياي مازندران آتش زير خاكستر است و بايد هر چه سريعتر در جهت ايجاد مديريت جامع اين منطقه، به شيوه صحيح و براساس رويكردهاي بين‌‏المللي، اين منطقه را به سوي توسعه پايدار سوق داد. دكتر مه لقا ملاح، مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست‌‏محيطي گفت: جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست محيطي در مورد مديريت جامع منطقه ساحلي درياي مازندران مطالباتي دارد. وي با اشاره به اينكه اين مطالبات به صورت شعارهايي عنوان شده است، خاطرنشان كرد: زنان نقش حياتي در زمينه مديريت محيط زيست دارند, از اين رو مشاركت كامل آنان در رسيدن به توسعه پايدار ضروري است. وي افزود: آلودگي نفتي, نسل ماهي‌‏هاي خاوياري درياي مازندران را از بين مي برد، اخراج جنگل نشينان از جنگل راه كار مناسبي براي حفاظت از جنگل‌‏ها نيست, توريسم پايدار و كنترل شده، بر حفاظت از تنوع زيستي كمك مي‌‏كند. ملاح خاطر نشان كرد: تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به جهت پيامدهاي زيان‌‏بارآن بايد ممنوع كرد, با اعمال مديريت جامع منطقه ساحلي بايد از بخشي نگري ناكارآمد جلوگيري كرد, جنگل‌‏ها و تالاب‌‏هاي منطقه ساحلي و آبزيان بي‌‏نظير درياي مازندران را بايد از نابودي نجات دهيم. مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست محيطي، تصريح كرد: جنگل‌‏هاي هيركاني باقي مانده از دوران سوم زمين شناسي ميراث ملي و بين المللي است؛ پس بايد بهره‌‏برداري بي‌‏رويه از آن را متوقف كرد و نيز آزاد راه تهران- شمال در تعارض شديد با ارزش‌‏هاي محيط زيست منطقه است. به گفته وي، تالاب يعني ميراث با ارزش فرهنگي و طبيعي، پس بايد در حفظ تالاب‌‏ها كوشا باشيم و درياي مازندران يكي از منحصر به فردترين اكوسيستم‌‏هاي آبي جهان است و بايد قدر آن را بدانيم. ملاح يادآور شد: فعاليت‌‏هاي اكتشافي و استخراجي نفت، در مناطق ساحلي درياي مازندران از عمده‌‏ترين عوامل آلودگي است و آلودگي نفتي, نسل ماهي‌‏هاي خاوياري درياي مازندران را از بين مي‌‏برد, طبيعت سواحل درياي مازندران مستحق اين همه آلودگي, نابودي و بي‌‏وجهي نيست. مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست محيطي، با اشاره به اينكه ناحيه بندي چند منظوره يكي از وظايف مديريت منطقه‌‏اي ساحلي است، تاكيد كرد: كليه نهادهاي دولتي در يك كشور بايد در مديريت منطقه ساحلي درگير باشند و مديريت منطقه ساحلي موظف است طرح‌‏هاي اصلاح و احياي منابع تخريب شده را سامان دهد. وي افزود: تشكل‌‏هاي مردمي بايد در برنامه‌‏ريزي, ارزيابي و اجراي طرح‌‏هاي محيط زيستي نقش جدي داشته باشند, بلاياي طبيعي مانند سيل و خشكسالي آينه استفاده نابخردانه از طبيعت است. ملاح خاطر نشان كرد: تنوع زيستي نشانه‌‏هاي الهي است و نوار سبز شمال، نگين زمردگون كشور ايران و متعلق به تمام جهانيان است، پس بايد قدر آن را بدانيم. مدير عامل جمعيت زنان مبارزه با آلودگي‌‏هاي زيست محيطي تصريح كرد: دفع زباله يعني بازيافت, دفن بهداشتي و زباله سوزي بر اساس قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت1383, مجلس و شوراي نگهبان، اين مديريت براي تامين منابع مالي مورد نياز علاوه بر بودجه اختصاصي از اصل؛ پرداخت كننده تاوان آلودگي يا اصل؛‌‏پرداخت هزينه بر وسيله مصرف كننده، بهره مي‌‏جويد.


    ©2013 APG.ir