تعداد بازدید: 4652

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

تيلند تجن

چند شعر تبري از مهرداد مهرجو


1- تِجن او تيلنده ندارنه سو گو بلشته چش خو ندارنه شو 2- هِمنده دل! وا سر هائيته ميون جِنگل تجن لو بمرده بلبل! 3- نماشون گِدِر اُفتاو مار شونه تِه نِخارِ دل بِقرار پِه دلدار شونه 4- 1- آسمونِ تَن لَرز هِكِته پَرچيم شِخ* ر وَنگ هاكنين. * پرنده يي كوچكتر از گنجشك كه بين پرچين ها زندگي مي كند و ادعا دارد تكيه گاه آسمان است و به همين خاطر دو پايش را به سوي آسمان نگه مي دارد. 2- هِمنده دل! وا سر هائيته ميون جِنگل تجن لو بمرده بلبل! 3- نماشون گِدِر اُفتاو مار شونه تِه نِخارِ دل بِقرار پِه دلدار شونه 4- هَنتا گوهرِ خيالم نيمو ِ سِرِه خِنِه وا پِه بورده اميرِ وَنگِ وا! 5- تِجن او تيلنده ندارنه سو گو بلشته چش خو ندارنه شو 6- شِه تِركانِش هاكِردِه لينگ ر ركِنه گَتِه مار گِنِه: تِه عزيزِ يار اِئنِه . 7- نماشون گو بِنِه ميون تَلمارِ زَنگ / وَنگ نيمو اَئيي بابجان دزد هِمِندِ نسوم هِكِته! 8- رگ ميون تنِ خون رُش هِكِته وَچِه بِه مِئدون.

مهرداد مهرجو - (mehrju@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir